Informatiegids

Actuele informatie wat betreft het Coronavirus


Laatst bijgewerkt op: 25 mei 2021.

De bestuurders, schooldirecteuren en teams van onze scholen/kindcentra zijn blij dat de kinderen weer naar school en de kinderopvang kunnen. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen over hoe dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan worden georganiseerd i.vm. de Coronapandemie.

Maatregelen/ afspraken:

 • Ouders komen niet op het plein of in de school c.q. kindcentrum;
 • Oudergesprekken worden online gehouden;
 • De zorg aan individuele kinderen, zoals bijvoorbeeld HGPD-gesprekken, kan doorgaan, mits daarbij wordt voldaan aan de richtlijnen.
 • Als één van de ouders getest moet worden, blijven de kinderen thuis totdat de uitslag bekend is. Bij een positieve testuitslag worden vervolgens de RIVM-richtlijnen gevolgd.
 • Stagiares zijn welkom op de scholen/ kindcentra. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat stagiaires slechts op één school/kindcentrum stage kunnen lopen en geen andere scholen/kindcentra bezoeken.
 • De zorgmedewerkers die in dienst zijn bij Op Kop, Accrete of de Stichting Samenlevingsscholen kunnen de scholen/kindcentra bezoeken voor hun werk. Hierbij valt te denken aan de orthopedagogen en ambulant begeleiders.
 • De school-/locatiedirecteur beoordeelt of externe dienst- of zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen welkom zijn binnen de school/het kindcentrum. De Sophia- en Op Maatklassen van Op Kop kunnen doorgaan onder de voorwaarde dat daar geen extra reisbewegingen voor hoeven te worden gemaakt. Dat betekent concreet dat er geen leerlingen van de ene naar de andere locatie gaan om deze lessen te volgen. Om die reden gaan de meeste praktijk- en plusklassen van Accrete niet door.
 • De buitenschoolse opvang de Accrete- kindcentra zijn gesloten voor de kinderen behalve voor de noodopvang.
 • Bij twijfel of een kind wel of niet naar school/ opvang kan, kan gebruikt worden gemaakt van bijgevoegde 'beslisboom'.
 1. Regels binnen de school/ kindcentrum:
  a. Het dragen van mondkapjes is facultatief. Het is niet verplicht om een mondkapje te gebruiken en degenen die een mondkapje willen gebruiken zijn vrij om dat te doen;
  b. De klas/groep opdelen in kleine groepjes is optioneel voor zover dat praktisch mogelijk is. Dat is afhankelijk van de groep, de mogelijkheden van het gebouw en de beschikbaarheid van leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers;
  c. Het niet-lesgevend personeel werkt bij voorkeur vanuit huis, tenzij de voortgang van het werk dat belemmert;
  d. De optie om met halve groepen c.q. halve schooltijden te gaan werken wordt achter de hand gehouden;
  e. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten van meer dan twee personen;
  f. De hygiënemaatregelen worden gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie en er wordt afstand gehouden. Voor ouders en kinderen betekent dit o.a. dat zij zorgen voor warme kleding omdat ventilatie ervoor kan zorgen dat het koud of fris wordt in de ruimtes;
  g. Gymlessen kunnen alleen worden gegeven wanneer dat op de eigen locatie kan en wanneer er geen andere scholen op die locatie gebruik maken van het gymlokaal. Als dit niet mogelijk is worden de gymlessen gegeven op het schoolplein.
 2. Wanneer een kind positief is getest, gaat de hele groep, inclusief de medewerker van deze groep, vijf dagen in quarantaine. Zij mogen na die vijf dagen weer naar school/kindcentrum als er een geldige negatieve testuitslag (bv. een screenshot) kan worden overlegd. Kinderen zonder geldige negatieve testuitslag moeten nog vijf dagen langer in quarantaine. Er geldt geen testverplichting voor kinderen, maar als er geen negatieve testuitslag is, geldt de RIVM-norm van tien dagen quarantaine. Gedurende de quarantaineperiode verzorgt de leerkracht afstandsonderwijs, voor zover de gezondheid van de betreffende collega dat toelaat. Dit betreft uitsluitend de eerste vijf dagen van de quarantaine. Wanneer een klas/ groep in quarantaine moet, kunnen ouders van deze kinderen geen beroep doen op de noodopvang.
 3. Spelen op het schoolplein: Scholen/kindcentra maken hierover duidelijke afspraken, die goed aansluiten op de lokale situatie.
 4. Virustesten: Op de scholen/kindcentra worden geen testen afgenomen en voor zover daar misverstanden over bestaan: kinderen worden niet gevaccineerd op school/kindcentrum.
 5. Uitgangspunt is dat de scholen/kindcentra vijf dagen open gaan, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers zou het zo maar kunnen dat de scholen/kindcentra geen vijf dagen per week geopend blijven/zijn.

We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen veel invloed hebben op het onderwijs en opvang, de kinderen en ouders. Deze maatregelen zijn ingegeven door de onzekere situatie waarin we nu verkeren en wij kiezen voor veiligheid in de huidige situatie. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en we vertrouwen er op dat ouders en kinderen zich weer, net zoals in de afgelopen tijd, bewust zijn van de risico’s en meewerken aan het opvolgen van de maatregelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van uw school/kindcentra.

Algemene informatie:
Noodopvang:
Voor ouders met cruciale beroepen en voor kinderen met een bijzondere problematiek is er mogelijkheid tot noodopvang in zoverre het strookt met bovenstaande regels. Hierbij de link met een overzicht van cruciale beroepen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Op de website van de rijksoverheid kunt u meer lezen wie voor de noodopvang in aanmerking komen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang
Voor de aanvraag van noodopvang verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van het kindcentrum.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid:
Website RIVM: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus voor algemeen publiek
Website Rijksoverheid: Richtlijnen en veel gestelde vragen en antwoorden
Staat uw antwoord hier niet tussen? Bel dan het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 - 428 16 56 of gebruik het contactformulier.
Het landelijk informatienummer wat betreft informatie rond Corona is: 0800-1351.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!