Vacature projectleider Steenwijkerlandse Academie

Kinderopvang, de schoolbesturen voor Primair Onderwijs, de schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de GGD/jgz, het sociaal werk en het gemeentelijke toegangsteam werken samen aan een gezamenlijke missie. Deze luidt: “wij willen er samen voor zorgen dat alle kinderen in Steenwijkerland in de eerste 18 jaar van hun leven de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om straks als volwassene zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden en deel te kunnen nemen aan de samenleving”. Om dit te realiseren hebben zij het akkoord ‘Samen voor Ryan’ afgesloten. Het akkoord vormt de basis voor de onderlinge samenwerking voor de komende vier jaar en is tevens het gemeentelijke beleidskader op het terrein van onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast vormt het akkoord het plan van aanpak voorkomen laaggeletterdheid.

In het akkoord spreken partijen een aantal concrete maatregelen af. Deze zijn vervat in vier projecten

 • 1.De eerste 2000 dagen: een aanpak waarbij de meest recente wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van de jongste kinderen vertaald wordt naar concrete handelingsadviezen voor professionals en ouders;
 • 2.Vroegsignalering: ontwikkelen van een werkwijze waarbij risico’s voor de ontwikkeling tijdig worden gesignaleerd en professionals met verschillende deskundigheden elkaar snel weten te vinden;
 • 3.Integratie nieuwkomers: ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor anderstalige nieuwkomers;
 • 4.Levensvaardigheden als mindset: een aanpak waarbij we structureel meer aandacht geven aan de ontwikkeling van brede levensvaardigheden van jongeren op de middelbare school.

Naast afspraken over de concrete uitvoering van projecten, spreken de partijen een aantal leidende principes af in hun onderlinge samenwerking. Eén daarvan is de mindset van persoonlijk leiderschap: “we willen werken vanuit een open en onbevooroordeelde houding jegens ouders, kinderen/ jongeren en elkaar. Hier hoort bij het uitspreken van verwachtingen, transparant zijn over de grenzen het eigen kunnen en het respecteren van die van de ander. We mogen fouten maken – en we leren van de fouten die we maken. Een dergelijke houding van persoonlijk leiderschap is niet alleen noodzakelijk om onderling goed samen te werken, maar ook om naast ouders en jongeren te kunnen staan, om aan te kunnen sluiten bij hun leefwereld en betere bondgenootschappen met hen te kunnen sluiten. Persoonlijk leiderschap is daarom de mindset van waaruit wij met elkaar samenwerken en van waaruit wij contact leggen met ouders en jongeren” (Samen voor Ryan, p. 3).

Ter ondersteuning van de projecten – en van de gezamenlijke missie in het algemeen – werken partijen samen in een ’Steenwijkerlandse Academie’. Voor het opzetten van de academie en voor de aansturing daarvan zoeken we een projectleider.

De academie heeft de volgende taken:.

 • 1.Verzamelen en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis en informatie die ondersteunend is aan onze missie en vertaal deze in concrete projecten of in praktische handelingstips voor ouders en professionals.
 • 2.Ontwikkelen van een gezamenlijk gedachtengoed over de natuurlijke ontwikkeling van een kind.
 • 3.Ontwikkelen van een programma van deskundigheidsbevordering voor medewerkers dat bijdraagt aan de volgende drie opgaven:
  a. het verspreiden van het gezamenlijke gedachtengoed over de natuurlijke ontwikkeling van het kind.
  b. het vergroten van het kennisniveau van medewerkers, waarbij we gebruik maken van bestaande wetenschappelijke kennis en van elkaars kennis;
  c. het versterken van een houding van persoonlijk leiderschap bij alle medewerkers:
 • 4.Coördineer het proces van Monitoring & Samen Leren:
  a. onderzoek samen met kennisinstituten op welke manier we kunnen achterhalen of we onze ambitie verwezenlijken, rekening houdend met de brede doelgroep en holistische kijk
  b. maak jaarlijks een verslag van ondernomen activiteiten (met aandacht voor leermomenten en gerealiseerde toegevoegde waarde)
  c. maak elke twee jaar een cijfermatige achtergrondrapportage met daarin de belangrijkste kengetallen.
  d. waarborg de samenhang tussen de deelprojecten en adviseer het Lea over bijsturing.
  Uitgangspunten:
 • Maak gebruik van de kennis die al aanwezig is bij de verschillende organisaties.
 • Werk samen met universiteiten en hogescholen (waaronder de Campus Kind en Educatie)
 • Maak de kennis ook toegankelijk voor ouders, huisartsen, hulpverleners en andere personen die als professional of op informele wijze betrokken zijn bij jongeren.
 • Betrek ouders en jongeren bij de dialoog over Monitoring & Samen Leren
 • De academie is geen gebouw en geen rechtspersoon, maar een netwerk van bestaande organisaties.
 • Werk vanuit de leidende principes in paragraaf 3 van het akkoord

Beheersstructuur
De academie kent de volgende structuur:

 • Het Lea: is opdrachtgever van de Academie
 • Bestuurlijk trekker: Jan Spanjer, voorzitter van het college van bestuur van Accrete. Fungeert als gedelegeerd opdrachtgever uit het Lea en is eerste aanspreekpunt voor de projectleider.
 • Projectleider: stuurt het proces aan van totstandkoming van de academie en de uitvoering van de taken door de academie.
 • Projectgroep: is verantwoordelijk voor de realisatie van de taken van de academie en kan daar waar nodig werkgroepen inrichten. De projectgroep bestaat uit ca. 3 enthousiaste personen die vorm en inhoud geven aan het werk van de academie, waaronder één deelnemer uit de Campus Kind en Educatie, één uit de zorgsector en één uit de onderwijssector.
  Werkgroep Monitoring & Samen Leren: de werkgroep Monitoring & Samen Leren is verantwoordelijk voor de taken op het gebied van monitoren en bijsturen zoals hierboven zijn beschreven. De gemeente is voorzitter van deze werkgroep.
 • Klankbordgroep: hierin zijn alle sectoren vertegenwoordigd en heeft als taak de projectgroep te voorzien van input en feedback.

Opdracht aan de projectleider:
1.Beschrijf op hoofdlijnen de aanpak om de drie afzonderlijke taken van de academie uit te voeren.
2.Benoem een aantal quick wins die de academie op zeer korte termijn kan uitvoeren.
3.Maak een jaarprogramma voor ieder van de taken van de academie.
4.Zorg dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van het bestaan en de werkzaamheden van de academie
5.Stuur de uitvoering van het jaarprogramma aan.

Succescriteria van de academie
De academie is ondersteunend aan de overige projecten en heeft daarnaast een zelfstandige taak in het verzamelen en verspreiden van kennis en kunde die ondersteunend is aan onze missie. We zijn tevreden als:

 • Het gemeenschappelijke gedachtegoed van waaruit we kijken naar de natuurlijke ontwikkeling van een kind is beschreven en wordt herkend door de uitvoerend medewerkers in alle organisaties.
 • Het aantal scholingsactiviteiten waar deelnemers uit meerdere sectoren aan deelnemen van jaar op jaar toeneemt;
 • De leidinggevenden van de deelnemende organisaties voor hun scholings- en kennisvragen zich als eerste tot de academie wenden;
 • De belanghebbenden de academie waarderen met een 7 of hoger. Dit geldt in ieder geval voor:
  • de leidinggevenden van de deelnemende organisaties
  • de deelnemers aan de scholingsactiviteiten
  • de projectleiders van de overige projecten
 • Het door het Lea goedgekeurde jaarprogramma voor de uitvoering van de taken wordt uitgevoerd, waarbij de academie pro-actief inspeelt op nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor onze missie.
 • De academie lerend vermogen aan de dag legt, hetgeen (onder meer) blijkt een jaarverslag waarin aandacht is voor de toegevoegde waarde van de academie en de belangrijke leermomenten.

Omvang
Het projectleiderschap voor deze taak bedraagt 16 tot 20 uur per week.

 • -WO werk- en denkniveau;
 • -heeft een helicopterview en kan domein-overstijgend denken;
 • -legt makkelijk verbindingen met en tussen partijen en schakelt daarbij snel op inhoud en tussen operationeel – tactisch en strategisch niveau;
 • -is in staat complexe processen aan te sturen
 • -denkt out-of-the-box en is ondernemend en creatief;
 • -is in woord en daad vaandeldrager van persoonlijk leiderschap;
 • -beschikt over een netwerk dat toegang verschaft tot een bredere wereld van kennis en kunde – of kan dit netwerk snel ontwikkelen.

Sollicitatie en informatie:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter college van bestuur van Accrete, Jan Spanjer, (M: 06-51 548 934).
Bij interesse graag uitgebreide motivatie met cv uiterlijk 25 augustus mailen naar secretariaat@accrete.nl

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!