Vacatures leden en voorzitter raad van toezicht

Accrete kent een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. Voor onze raad van toezicht zijn we op zoek naar een nieuwe VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

 • Die op een proactieve wijze zorgt voor binding en verbinding binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
 • Die vanuit verbinding vooruit wil met aandacht voor wat met elkaar bereikt is.
 • Met een academisch of HBO werk- en denk niveau.
 • Met beheersing van de vergadertechniek.
 • Regisseur is van het proces van toezicht houden, mede in het kader van de code van good governance.
 • Met voldoende beschikbaarheid.

TWEE NIEUWE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
(Voor de aandachtsgebieden identiteit, HRM en/ of kinderopvang)

 • Met het vermogen om het beleid en functioneren van de organisatie op hoofdlijnen te toetsen en te komen tot een weloverwogen oordeel.
 • Die in staat zijn de advies- en klankbordfunctie vorm te geven en te inspireren.
 • Die vanuit verbinding vooruit willen met aandacht voor wat met elkaar bereikt is.
 • Die de juiste balans kunnen vinden tussen betrokkenheid en distantie.

Kerntaken en werkwijze van de raad van toezicht:
De Raad van Toezicht heeft een adviserende, beoordelende en toezichthoudende rol voor/naar het College van Bestuur. Een lid van de Raad van Toezicht van Stichting PCO Accrete is tevens lid van de Stichting Accrete Kinderopvang

De inhoudelijke kerntaken van de raad van toezicht zijn:

 • Goedkeuring van het strategisch beleid, jaarrekening en begroting.
 • Goedkeuring van grote transacties en verplichtingen;
 • Benoeming en horen van de accountant;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van Bestuur in haar rol van sparring-partner.
 • De voorzitter heeft daarnaast een belangrijke rol in de communicatie en afstemming met de voorzitter van het College van Bestuur die verantwoordelijk is voor de Accrete organisatie.

Wij verwachten van de leden van de raad van toezicht dat:

 • Zij doel en grondslag van de stichting onderschrijven zoals verwoord in de artikelen 3 en 4 van de statuten (zie website) en leven en werken vanuit een christelijke levenshouding en gedachtengoed. Dit vormt een belangrijk element in het borgen van de identiteit van de Stichting Accrete.
 • Zij een binding hebben en voelen met Accrete, wonen in het verzorgingsgebied van Accrete en bij voorkeur ouder zijn van een kind dat een Accrete locatie bezoekt.
 • Zij de ontwikkelingen in hun aandachtsgebieden/vakgebieden kennen, begrijpen en volgen en bereid zijn deze in een dialoog met anderen te bespreken. Dit vormt een belangrijke bijdrage voor het continue ontwikkelen van de kwaliteit bij Accrete.
 • Zij in staat zijn om in een continue wijzigende omgeving te kunnen blijven meedenken deze ontwikkelingen binnen de Stichting te borgen.

Specifieke aandachtspunten voor de voorzitter van de raad van toezicht:

 • De Raad van Toezicht vergadert ongeveer acht keer per jaar en daarnaast is er nog een zestal aanvullende activiteiten waarbij RvT leden worden uitgenodigd.
 • Vanwege deze diverse activiteiten vraagt de rol van voorzitter extra voorbereidingstijd. In de praktijk betekent dit circa zes-acht extra overlegmomenten.
 • De voorzitter is ook (automatisch) lid van de Renumeratie commissie.
 • De zittingstermijn bedraagt in eerste termijn vier jaar, waarna herverkiezing voor een tweede termijn van vier jaar mogelijk is.
 • Aan deze functie is een brancheconforme, gepaste vergoeding verbonden.
 • Vanwege het belang van de rol van voorzitter is gekozen voor een inwerkperiode, waarbij de huidige voorzitter nog een bepaalde periode als vice-voorzitter zal faciliteren.
Kernwoorden in onze raad van toezicht zijn: 'vertrouwen en verbinden
Binnen Accrete wordt momenteel gewerkt aan het vernieuwen van het Strategisch Plan (periode 2019-2023). Dit strategisch plan borduurt voort op het vorige plan 2015-2019. De drie accenten voor het nieuwe strategische plan zijn:
 • Het breinleren en de extra aandacht voor de eerste 1000 dagen van de ontwikkeling van het kind.
 • De doorontwikkeling van het gepersonaliseerd leren.
 • De doorontwikkeling van het integraal Kindcentrum.

Informatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Harry de Wit (06-53 257 164) of de voorzitter van het College van Bestuur, Jan Spanjer (06-51 548 934). Reactie graag mailen naar bestuur@accrete.nl

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!