Vacature ambtelijk secretaris

Vacature ambtelijk secretaris

Ontwikkelingen medezeggenschap bij Accrete
Binnen de medezeggenschap van Accrete gaat het komende jaar een grote transitie plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van het strategisch plan van Accrete is de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0-13. Hier past de (door-) ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) bij. Vanuit die ontwikkeling is het een logische stap om toe te werken naar integrale medezeggenschap, zowel binnen de kindcentra als centraal voor heel Accrete.
Het komende jaar zal gestart worden met de ondernemersraad (OR) voor Accrete kinderopvang. Zodra dat is gerealiseerd gaan we het proces in om te komen tot de Accrete raad waarin de GMR, GOC en OR zullen worden geïntegreerd.

Wat doet een ambtelijk secretaris?
Een ambtelijk secretaris (ook wel AS) is iemand die de werkzaamheden van een (integraal) medezeggenschapsorgaan professioneel ondersteunt. Voor Accrete zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris, die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de integrale medezeggenschap binnen de organisatie. In de hierboven geschetste transitie betekent dit op korte termijn de ondersteuning van de afzonderlijke organen (GMR, GOC, OR), de ondersteuning van de transitie zelf en uiteindelijk de ondersteuning van het nieuwe integrale medezeggenschapsorgaan.

We zijn op zoek naar een persoon die ons inhoudelijk en procesmatig kan ondersteunen in de ontwikkeling en vormgeving van de (integrale) medezeggenschap binnen de organisatie en indien nodig, advies kan (laten) inwinnen bij een andere instantie of deskundige.
De ambtelijk secretaris verricht werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied met als doel de optimale en professionele invulling en functionering als ook de ontwikkeling van de (integrale) medezeggenschap binnen de organisatie.
Daarnaast hoort bij deze rol ook de ondersteuning van de bestuurscommissie arrangeren (BCA). Vanuit de wet op het passend onderwijs verleent deze commissie ondersteuningsarrangementen aan kinderen. De commissie komt ca. 12x per jaar bij elkaar.

Taken

 • Voorbereiden van vergaderingen (o.a. samenstellen van concept-agenda, verzenden van vergaderstukken, vergaderverzoeken, verzorgen van faciliteiten en hulpmiddelen)
 • Notuleren tijdens vergaderingen en uitwerken van de notulen
 • Uitwerken van verslagen, rapporten, brieven en andere (in concept) aangeleverde stukken
 • Toezien op de naleving van gemaakte afspraken
 • Beheren van het (online) archief
 • Verzorgen van publicaties en heldere communicatie richting de organisatie en overige stakeholders (bijvoorbeeld middels intranet en website)
 • (Mede) samenstellen en verspreiden van het jaarverslag
 • (Mede) voorbereiden van de verkiezingen voor de (G)MR, OR, (C)OC, integrale raad of andere raad
 • Fungeren als aanspreekpunt (namens de raad) voor de achterban (lokale raden/commissies)
 • Het stimuleren van de informatie-/kennisuitwisseling tussen centrale en lokale medezeggenschap
 • Voorbereiden en opstellen van instemmingszaken, initiatiefvoorstellen en adviezen
 • Het (laten) verzorgen van de introductie van nieuwe leden
 • Aanspreekpunt en coördinator binnen medezeggenschapstructuur van de organisatie

Eigenschappen

 • Enthousiaste en open persoonlijkheid
 • Teamspeler en verbinder
 • Communicatief en digitaal vaardig
 • Leergierig en doelgericht
 • Flexibel en past zich goed aan veranderende omstandigheden
 • Ziet kansen en mogelijkheden
 • Denkt in oplossingen en verbindingen

Vaardigheden

 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden en verwoorden
 • Gevolgen van besluiten kunnen overzien
 • Op de hoogte zijn van wettelijke regelingen
 • Kennis van medezeggenschap
 • Verschil zien tussen meningen en feiten
 • Onafhankelijk kunnen opereren
 • Houdt taak- en rolverdeling goed in beeld
 • Flexibel inzetbaar qua tijd en werkzaamheden

Tijdsbesteding
In de transitiefase (schooljaar 21/22) is de inschatting een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week. Nadat de transitie heeft plaatsgevonden gemiddeld 4 uur per week. Uren zijn bespreekbaar. Het is wel noodzakelijk dat deze flexibel kunnen worden ingezet.

Meer informatie en reacties
Neem voor meer informatie contact op met Berto Smelt, plv. bestuurder. bsmelt@accrete.nl of 06-15017318.
Op ditzelfde email adres kun je ook je interesse kenbaar maken.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!