Privacyverklaring

Hoe gaat Accrete om met persoonsgegevens?

Om ons werk goed te kunnen doen maken we gebruik van
persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens vinden we belangrijk en we houden ons hierbij aan
de wetgeving rondom privacy. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het zorgvuldig
handelen met persoonsgegevens.

Hoe verwerkt Accrete persoonsgegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is om onze plichten na te komen. Dit betekent ook dat we
de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor wij deze hebben gekregen.
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van kinderen te delen met andere organisaties. Dit zijn
onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, de GGD, de schoolarts, het samenwerkingsverband van
scholen in de regio en de accountant.

Ter ondersteuning maken wij gebruik van diverse applicaties, bijvoorbeeld een leerlingadministratiesysteem,
een kwaliteitszorgsysteem en een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht van Accrete en onder
onze verantwoordelijkheid. Met deze organisaties sluiten we een zogenoemde verwerkersovereenkomst af,
waarin onder meer is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Ook houden wij dit in een verwerkingsregister bij.

Wij bewaren persoonsgegevens beveiligd. Alleen de medewerkers die dat voor de uitvoering van hun werk
nodig hebben kunnen bij de gegevens. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij
hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

Welke rechten heeft u?

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen
of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op bijvoorbeeld de website van
de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik
van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind of bij de directeur van de
school.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
PCO Accrete
Kanaalweg 4
8356 VS Blokzijl
+31(0) 38 386 54 79
secretariaat@accrete.nl

Deze privacyverklaring in pdf?