Bestuursmodel Accrete

De besturing van Accrete is erop gericht de opdracht en ambities zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. De Raad van Toezicht ziet, vanuit wettelijk vastgestelde taken, toe op de kwaliteit van het bestuur van de stichting. Het perspectief van de Raad van Toezicht is daarbij: het belang van de stichting (identiteit, kinderopvang en onderwijs), van de kindcentra (kinderen, ouders, personeel) en de samenleving (omgeving).

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de opvang en bepaalt het beleid van Accrete in samenwerking met de stafmedewerkers en directeuren en benut de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als sparringpartner om zo samen, in dialoog en met scherpte, te werken aan de opdracht van Accrete. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de realisatie van de opdracht en doelen en over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid, de strategie en de bedrijfsvoering. Voorzitter van het College van Bestuur is Jan Spanjer.

De directeur van een kindcentrum is integraal verantwoordelijk, dat wil zeggen dat hij/zij leiding en sturing geeft aan het onderwijs en de opvang dat binnen het kindcentrum aan wordt geboden. Ook draagt de directeur zorg voor de bedrijfsprocessen op de school en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid van Accrete. De directeur werkt nauw samen met de rayonmanager kinderopvang en wordt in de uitvoering van zijn/haar werk geadviseerd en ondersteund door de stafafdeling (onderwijs, HR, communicatie, financiën en facilitaire zaken).

Jaarlijks stellen de bestuurder en de directeur een managementcontract op en hij/zij legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur, thema’s zijn: de realisatie van het kindcentrumplan en doelen, het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid, strategie en bedrijfsvoering.

De directeuren en het bestuur vergaderen regelmatig in het overlegplatform, dat het directeurenoverleg (DO) heet. Dit overleg heeft als belangrijkste taak het bestuur te adviseren over de Accrete brede aangelegenheden en het voorbereiden van gemeenschappelijk beleid. Deze wijze van samenwerken moet de individuele kracht van de kindcentra versterken.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!