Medezeggenschapsraad & Oudercommissie

(G)MR/ GOC

De GMR denkt en beslist mee over beleid en veranderingen binnen Accrete en is gesprekspartner van het College van Bestuur.
Het (N.P.C.S.) reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is van toepassing op het functioneren van de GMR. De Voorzitter College van Bestuur voert namens de RvT het overleg met de GMR of een geleding daarvan.

MR

leden van de MR geven advies en instemming op wettelijk vastgestelde terreinen. De MR bestaat uit 4 leden: 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. In de praktijk komt dit er op neer dat ze adviseren over beleid op schoolniveau.
De notulen van de laatstgehouden MR-vergadering liggen altijd ter inzage op een school/ kindcentrum.

GOC

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. In de oudercommissie zijn ouders vertegenwoordigd volgens de wet kinderopvang alsmede vanuit de statuten van de vereniging.
Ten tweede heeft de oudercommissie tot taak advies uit te brengen aan de directeur van de school. De advisering strekt zich uit over de volgende onderwerpen: De identiteit, het onderwijs, de organisatie, de aanname van leerlingen, het personeelsbeleid op schoolniveau en het financiële beleid op schoolniveau. Een ieder die de statuten van PCO Accrete onderschrijft of ermee kan instemmen, kan lid worden van de oudercommissie. (voor die plaatsen waar geen andere school is geldt een andere regeling, zie statuten. De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen, waarvan minimaal de helft uit ouders/verzorgers bestaat. De leden van de oudercommissie worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd.

Integrale medezeggenschap

De missie van Accrete zoals geformuleerd in onze strategische visie 2019-2023 is dat wij als één team één taak hebben tijdens onze expeditie: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en begeleiden bij hun vorming en ontwikkeling.
Vanuit deze gedachte vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat er integrale medezeggenschap ontstaat.

Per 1 juli 2022 zal de Centrale Accrete Raad (CAR) van start gaan waarin de volgende geledingen zijn geïntegreerd:

  • Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)
  • Gemeenschappelijke oudercommissie (GOC)
  • Ondernemingsraad Kinderopvang (OR)

Een logische stap is om ook binnen het kindcentrum toe te werken naar integrale medezeggenschap, waarbij de MR en OC samen met enkele medewerkers kinderopvang de KC raad gaan vormen.
Het voornemen is om dit in de 2e helft van 2022 te realiseren. Tot dat moment blijven de MR en OC op de nu bekende wijze bestaan.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!